НачалоКонтактиНовиниКалендарАнкетиКарта на сайта

ОБЩЕСТВЕНИ<br />ПОРЪЧКИ | Обществени поръчки-профил на купувача до 31.08.2016г. | Процедури провеждани по реда на ЗОП | Архив на Процедури 2012

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - 00109-2012-00012
„Доставка на хранителни продукти, съгласно приложение №1 по обособени позиции за детските и социални заведения на територията на община Благоевград по приложен списък-Приложение № 2”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - 00109-2012-00011
Избор на изпълнител за изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения – пристройка към сграда та на III – то основно училище „Димитър Талев” – Благоевград”.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - 00109-2012-0009
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ЗВЕНОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ DIR-51011116-33-117 “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГПСОВ – ГР.БЛАГОЕВГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОПРОВОД ПО БУЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ, ГР.БЛАГОЕВГРАД”

Открита процедура по ЗОП - 00109-2012-0007
“Изпълнение на строително-монтажни работи в обекти, намиращи се на територията на община Благоевград, град Благоевград в рамките на проект „Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище на територията на община Благоевград”, финансиран с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, регистрационен номер BG161PO001/1.1-12/2011/040, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП 00109-2012-0008
„Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа/ІV –ти клас/ на територията на Община Благоевград"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - №00109-2012-0006
„Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни работи и доставка на медицинска апаратура за СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград””, включващ две обособени позиции: Обособена позиция 1 : „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на пристройка, както и ремонт и обновяване на съществуващи помещения за разполагане на медицинска апаратура в СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград - гр.Благоевград, залегнали в проект «Ремонт и оборудване СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград” Обособена позиция 2 : „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛО „Свети Мина” - Благоевград, залегнали в проект “Ремонт и оборудване на СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП №00109-2012-0005
Обособена позиция 1: „Организиране и провеждане на културно-информационен ден - Европейски пикник” Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на информационни дни за кохезионната политика”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП №00109-2012-0004
"Доставка на хранителни продукти, съгласно приложение №1, по обособени позиции за детските и социални заведения на територията на община Благоевград-съгласно списък приложение № 2”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП №00109-2012-0003
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Благоевград"

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП №00109-2012-0002
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: "Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград" финансиран съгласно сключен договор BG161PO001/1.4-06/2010/016. „Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” между община Благоевград - Ползвател и Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие - Главна дирекция ”Програмиране на регионалното развитие” при Министерството на регионалното развитие и - Договарящ орган.

ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗОП № 00109-2012-0001
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Извършване на строително-монтажни дейности в 4 обекта от общинската образователна инфраструктура.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Изпълнение на РСМР за обект: "Възстановяване и ремонт на тротоарни настилки по уличната мрежа на община Благоевград за календарната 2012 г."

Архив на Процедури 2012

100 години от освобождението на Горна Джумая

Видео/Фото галерия

Почетни граждани на община Благоевград

Личности, удостоени със званието "Почетен гражданин" на община Благоевград

Костадин Ангов Костадин Ангов
Със званието „Почетен гражданин на Благоевград“ инж. Костадин АНГОВ беше удостоен с решение на Общинския съвет

Списък Почетен гражданин на Благоевград

Христо Велев Христо Велев
По предложение на Кмета, Общински съвет удостои Христо Велев със званието Почетен гражданин на Благоевград

Анкета

Какво бихте искали да се случи в община Благоевград?

РезултатиГласувай
Административен регистър Комисията по превенция и противодействие на корупцията (КППК)
Контакти | Връзки | Карта на сайта | Site in English