ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПСИХОЛОГ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ №BGLD-3.002-0015