СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕ “