Съобщение от заместник -кмета по строителството с изх. № Ж-00-7/27.09.2023 г.