Съобщение с изх. №АП-0107-118/26.09.2023 г. от Главния архитект на Община Благоевград